Disclaimer

Disclaimer E-autoleasing.nl

Deze website dient ter algemene informatievoorziening voor de producten en diensten van H&H Finance B.V.. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. H&H Finance B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site, inclusief de tekst van deze disclaimer en de privacyverklaring, zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. H&H Finance B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website. Onder andere aanvaardt H&H Finance B.V. met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor (l) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ll) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (lll) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan H&H Finance B.V. of aan jou, (lV) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (V) misbruik,(Vl) het verlies van gegevens, (Vll) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (Vlll) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. H&H Finance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten. De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beinvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Vrijblijvende prijzen en offertes

Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via de calculatietool op deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud en zijn exclusief BTW.

Internetsites van derden

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). H&H Finance B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat H&H Finance B.V. de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Handelsmerken en logo’s

Alle intellectuele en industriele eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij H&H Finance B.V. respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van H&H Finance B.V. of de rechthebbende, te kopieren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Recht op inzage in en correctie van je gegevens

Je kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van jou verwerken. Het eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen. Je kunt je verzoek richten aan de Directie van H&H Finance B.V. Wij informeren je binnen vier weken of aan je verzoek wordt voldaan.

Recht van verzet

Indien je geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kun je ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken via: info@e-autoleasing.nl

H&H Finance B.V. maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een kleine tekst, die door je browser wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van cookies het gedrag van de bezoekers van de website geanalyseerd. De door jou op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons geanonimiseerd worden gebruikt. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website.

Toepasselijk recht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.